Adatkezelési Tájékoztató

 

1        Az adatkezelési tájékoztató célja. 2

2        Az Adatkezelő adatai 2

2.1     Az Adatkezelő cégadatai 2

2.2     Az Adatkezelő elérhetőségei 2

2.3     Adatkezelő Adatvédelmi tisztviselője. 2

3        Adatkezelő Adatkezelései és a kezelt személyes adatok. 2

3.1     Online rendeléshez kapcsolódó adatok. 2

3.2     Szolgáltatásaink során megismert adatok. 3

3.3     Sütik – Cookie. 3

4        Az adatkezelés célja, módja és jogalapja. 3

4.1     Általános adatkezelési irányelvek. 3

4.2     Az Adatkezelések jogalapját adó jogszabályok. 3

5        Az adatok tárolása és biztonsága. 4

5.1     Az adatok fizikai tárolási helyei 4

5.2     Az adatok informatikai tárolásának módja és logikai biztonsága. 4

6        Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre. 4

7        Érintett jogai 4

7.1     Az Érintett hozzáféréshez való joga (GDPR 15. cikk) 5

7.2     Helyesbítés joga (GDPR 16. cikk) 5

7.3     Törléshez való jog (GDPR 17. cikk) 5

7.4     Az adatkezelés korlátozásához való jog (18. cikk) 5

7.5     Adathordozáshoz való jog (20. cikk) 6

7.6     Tiltakozás joga (21. cikk) 6

7.7     Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást (22. cikk) 6

7.8     Visszavonás joga. 6

7.9     Jogorvoslati lehetőségek. 6

7.10       Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elérhetősége. 6

8        Egyéb rendelkezések. 6

1         Az adatkezelési tájékoztató célja

Jelen dokumentum célja, hogy a Ziel Fordító Bt., mint adatkezelő (a továbbiakban egységesen Adatkezelő) leírja az Adatkezelő szervezetében alkalmazott és működő, személyes adatnak minősülő adatokra vonatkozó adatvédelmi szabályokat, eljárásokat és védelmi intézkedéseket.

Az Adatkezelő egyúttal e dokumentumban tájékoztatja ügyfeleit, partnereit, illetőleg minden olyan természetes- és jogi személyt, akik az Adatkezelővel bármilyen – jogi szempontból értelmezhető – kapcsolatban áll és a személyes kezelése során érintettségük keletkezik, az általa kezelt személyes adatok kezelésének szabályairól, az alkalmazott védelmi intézkedésekről eljárásokról és az adatkezelés módjáról.

Az Adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztatóban leírt szabályokat, rendelkezéseket és kötelezettségeket saját magára jogilag kötelező érvényűnek tekinti és működése során alkalmazza, valamint kijelenti, hogy jelen dokumentumban leírt és alkalmazott adatvédelmi szabályok és eljárások megfelelnek a hatályos adatvédelmi nemzeti és Európai Uniós jogszabályoknak. Adatkezelő kijelenti továbbá, hogy fontosnak tekinti az információs önrendelkezés jogát, különös tekintettel a személyes adatokra és saját hatókörében minden elérhető szervezeti, működési, szabályozási és technológiai intézkedést megtesz e jogok betartása és betartatása érdekében.

2         Az Adatkezelő adatai

2.1          Az Adatkezelő cégadatai

Név: Pre kulturu v Gemeri a mimo Gemera.

Székhely: 

Cégjegyzékszám: 

A bejegyző bíróság megnevezése: 

Adószám: 

Központi telefonszám: 

Központi e-mail: 

2.2          Az Adatkezelő elérhetőségei

Adatvédelmi kérdésekben Adatkezelő az alábbi elérhetőségeken kereshető meg:

e-mail: 

Az Adatkezelő a hozzá beérkezett adatvédelmi megkereséseket (e-mail) a Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. pontban, az erre az adatkezelésre vonatkozó, meghatározott ideig őrzi meg. Ennek leteltével ezek visszavonhatatlan módon törlésre kerülnek.

2.3          Adatkezelő Adatvédelmi tisztviselője

Név: 

Telefonszám: 

Email cím: 

3         Adatkezelő Adatkezelései és a kezelt személyes adatok

Az adatkezelés célja: Ügyfelek ajánlatkérésének, megrendelésének feldolgozása

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatszolgáltatás a megrendeléshez szükséges, ezért ennek elmaradása esetén a megrendelés nem lehetséges.

Az adatkezelésben kezelt adatok: név, e-mail cím, telefonszám, cím.

Az adatkezelésben kezelt adatok megőrzési ideje: Az Ügyfelek és az Adatkezelő között létrejövő szerződéses jogviszonyból eredő igények elévülési ideje.

3.1          Szolgáltatásaink során megismert adatok

Szolgáltatásink jellegéből eredően a legkülönbözőbb személyes adatok kerülhetnek cégünk birtokába, a fordítandó dokumentumokban szereplő mindennemű személyes adatot cégünk szigorúan bizalmas adatként tekinti és azok kizárólag a megrendelt szolgáltatás elvégzésének céljára lesznek felhasználva és harmadik fél részére továbbításra nem kerülnek, azok megismerését harmadik fél részére nem tesszük lehetővé. 

3.2          Sütik – Cookie

Az Adatkezelő a weboldal optimális működéséhez cookie-kat használ, ezáltal cookie-t helyezhetnek el a honlap felhasználóinak számítógépén. Erről a felhasználó nem kap külön értesítést. A cookie-k kizárólag a weboldal látogatójának technikai azonosításának megkönnyítését és személyre szabott szolgáltatások működtetését szolgálják, azokat más célra az Adatkezelő nem használja fel. A cookie-fogadásának felhasználó általi böngészőben történő letiltása az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételének nem akadálya, azonban a weboldalon a cookie-k letiltása bizonyos funkciókra hatással lehet.

Harmadik fél által elhelyezett analitikai sütik – analytics cookie

Az Adatkezelő weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az Adatkezelő szervere információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

Sütik letiltásának-, sütikkel kapcsolatos szabályok beállításának lehetősége

Az Érintettnek lehetősége van bizonyos típusú sütikre vonatkozó szabályok beállítására, pl. a sütik használatának mellőzésére, a sütik letiltására stb., a használt böngésző megfelelő beállításaival. A sütik szelektív, vagy általános tiltásának beállítási lehetőségeiről szóló információk az adott böngésző „Segítség/Help” menüjében találhatóak meg. Ezek segítségével a sütik:

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben hogyan lehet a sütiket:

általánosan letiltani;

a sütik elfogadásának módját beállítani (automatikus elfogadás, egyenként kérdezzen rá, stb.);

egyenként letiltani;

egyenként, vagy csoportosan törölni;

egyéb sütikkel kapcsolatos műveleteket elvégezni.

4         Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

4.1          Általános adatkezelési irányelvek

Adatkezelő a 3. pontban felsorolt Adatkezelésekben a személyes adatok kezelését, minden esetben az adatkezelésben megadott céllal és az ott megadott jogalap alapján, a 4.2. pontban felsorolt jogszabályok szerint végzi.

A személyes adatok kezelése minden esetben az érintett önkéntes hozzájárulásával történik, amely hozzájárulást az érintett bármikor jogosult visszavonni.

Adatkezelő egyes személyes adatokat, jogszabályi kötelezettség folytán, bizonyos esetekben és bizonyos rendhagyó feltételek esetén, köteles az Adatkezelésekben leírtaktól eltérő módon kezelni, átadni, továbbítani, tárolni. Ilyen esetekben Adatkezelő gondoskodik az érintettek értesítéséről, amennyiben az adott jogszabály előírásai ezt lehetővé teszik, vagy nem tiltják kifejezetten.

4.2          Az Adatkezelések jogalapját adó jogszabályok

Adatkezelő a személyes adatok kezelését az alábbi jogszabályok alapján végzi:

GDPR Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

  1. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.).

5         Az adatok tárolása és biztonsága

5.1          Az adatok fizikai tárolási helyei

Adatkezelő a személyes adatokat integrált informatikai rendszerén tárolja. A rendszer elemei a következő földrajzi, fizikai helyeken vannak elhelyezve:

Adatkezelő központi telephelye

 

székhely

 

 

tárhely szolgáltató

5.2          Az adatok informatikai tárolásának módja és logikai biztonsága

Adatkezelő a személyes adatok kezelését elsődlegesen megfelelően kiépített és védett informatika rendszerén végzi. Az informatikai rendszer üzemeltetése során gondoskodik az azon tárolt, feldolgozott és továbbított adatok információbiztonsági alapattribútumainak megfelelő szintjéről, úgymint a kezelt adatok:

sértetlenségéről (Integrity), az adat eredetisége, változatlansága biztosított;

bizalmasságáról (Confidentality), kizárólag az arra jogosultak, a jogosultságukat nem meghaladó mértékben férnek hozzá;

rendelkezésre állásáról (Availability), az adat a jogosultak számára hozzáférhető és elérhető, az elvárt rendelkezésre állási időtartamban. A szükséges informatikai infrastruktúra üzemkészen rendelkezésre áll.

Adatkezelő a kezelt adatokat:

szervezeti, működési,

fizikai biztonsági,

információbiztonsági

védelmi intézkedések strukturált rendszerével védi. Adatkezelő a védelmi intézkedéseket rendszerét és az egyes védelmi intézkedések védelmi szintjeit, a védendő adatok fenyegetéseinek hatására felmerülő kockázatokkal arányos mértékben alakítja ki és működteti. A védelmi intézkedések adatvédelmi szempontból elsősorban a véletlen vagy szándékos törlés, jogosulatlan hozzáférés, szándékos és rosszhiszemű nyilvánosságra hozatal, véletlen nyilvánosságra kerülés, adatvesztés, adatmegsemmisülés elleni védelmet célozzák.

6         Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő, illetve belső munkatársai jogosultak megismerni, a jogosultsági szabályoknak, a jogosultsági rendszernek és az egyéb belső szabályozásoknak megfelelő mértékben. Az Adatkezelő egyes adatokkal kapcsolatos műveleteket, feladatokat, harmadik fél Adatfeldolgozókkal végeztet el. Az Adatkezelő az adatokat a felsoroltakon túl nem teszi közzé és egyéb harmadik személyeknek nem adja át.

7         Érintett jogai

Az Érintett az Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatosan – többek között – a következőkben leírt jogokkal élhet.

7.1          Az Érintett hozzáféréshez való joga (GDPR 15. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

az adatkezelés céljai;

az érintett személyes adatok kategóriái;

azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

az érintett joga a helyesbítéshez, törléshez vagy adatkezelés korlátozásához, valamint az adatkezelés elleni tiltakozáshoz;

panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatósághoz;

ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát 1 példányban az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja át, kivéve ha az érintett másként kéri, a benyújtástól számított legfeljebb 30 napon belül.

7.2          Helyesbítés joga (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, figyelemmel véve az adatkezelés céljára.

7.3          Törléshez való jog (GDPR 17. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

Közérdek alapján végzendő archiválási-, tudományos és történelmi kutatási-, vagy statisztikai célból;

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

7.4          Az adatkezelés korlátozásához való jog (18. cikk)

Az érintett kérésére a Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

7.5          Adathordozáshoz való jog (20. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.

7.6          Tiltakozás joga (21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.7          Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást (22. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

7.8          Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy személyes adataira vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja.

7.9          Jogorvoslati lehetőségek

Jogai megsértése esetén az érintett a 2.2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, vagy a 2.3  pontban megadott Adatvédelmi Tisztviselőnél kérhet tájékoztatást, jogorvoslatot, vagy tehet panaszt.

8          Egyéb rendelkezések

Hatósági megkeresés, vagy egyéb jogszabályi kötelezettségen alapuló egyéb szervezet megkeresése esetén Adatkezelő adatkiadásra lehet köteles, vagy arra lehet kötelezhető. Ilyen esetekben Adatkezelő törekszik csak annyi és olyan jellegű személyes adat kiadására, amely az adatkiadási kötelezettség szempontjából feltétlenül szükséges